VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetsite en dienstverlening van De OverwinCoach. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van De OverwinCoach.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De OverwinCoach behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De OverwinCoach erkend.

De OverwinCoach garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

De OverwinCoach besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij De OverwinCoach of hun licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen niet door De OverwinCoach wordt onderzocht of geanalyseerd. De OverwinCoach draagt geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats; De OverwinCoach aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. De OverwinCoach behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen. De OverwinCoach is niet verantwoordelijk voor de inhoud van reacties van bezoekers die via Facebook Comments op de site worden gepost.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

Geen aansprakelijkheid

De OverwinCoach spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. De OverwinCoach kan evenmin, hoewel zij er naar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijst De OverwinCoach de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. De OverwinCoach wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Juridisch recht, keuze van wetten & officiële taal

De OverwinCoach is gevestigd in Nederland en door zaken met ons te doen gaat u ermee akkoord dat producten en dienstverlening aangeboden worden vanuit Nederland en onderhevig is aan wet- en regelgeving van dit land. Door ervoor te kiezen om gebruik te maken van onze diensten/producten, gaat u een overeenkomst aan. Deze overeenkomst zal worden geregeld door en geïnterpreteerd worden volgens wet- en regelgeving van Nederland, zonder conflicterende wettelijke regels in acht te nemen. Elke juridische actie die voortvloeit uit deze overeenkomst zal geprocedeerd en afgedwongen worden volgens de wet- en regelgeving van The Netherlands. Daarbij gaat u ermee akkoord dat u overhevig bent aan de rechtspraak die geldt in de rechtbanken van The Netherlands, en dat elke juridische actie die door u wordt nagestreefd zal vallen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid van rechtbanken gevestigd in The Netherlands.

De voorwaarden die deel uitmaken van deze aanbieding worden schriftelijk gesteld op deze website. U gaat er hierbij mee akkoord dat u onderhevig bent aan de rechtspraak die geldt in de rechtbanken van The Netherlands, om over elk geschil of elk proces dat hieronder valt te laten beslissen. Ongeacht of u besluit om deze aanbieding uit te printen, die de voorwaarden en condities bevat die hier beschreven staan, gaat u ermee akkoord dat dit contract op schrift gesteld is. Deze overeenkomst is opgeschreven in het Nederlands, dat de officiële taal zal zijn van de tekst van het contract en de interpretatie hiervan. Als u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden en condities, dan heeft u de keus om niet deel te nemen aan deze aanbieding.

Copyright

Deze website en informatie bevat: materiaal waar copyright op rust, handelsmerken en andere gepatenteerde informatie. U mag geen gepatenteerde informatie of ander materiaal wijzigen, publiceren, overdragen, deel nemen aan overdracht of verkoop van deze informatie of ander materiaal of hier afgeleid werk van vervaardigen, of op welke wijze dan ook gebruik maken van deze informatie of ander materiaal, in zijn geheel of delen hiervan.

Gegevensbeheer

Indien u een bestelling plaatst bij De OverwinCoach dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De OverwinCoach. De OverwinCoach houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. De OverwinCoach respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De OverwinCoach maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van De OverwinCoach gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

De OverwinCoach is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De OverwinCoach alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

De OverwinCoach behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De OverwinCoach gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien De OverwinCoach bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Privacy

http://overwincoach.nl/ neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. De OverwinCoach zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de wekelijkse nieuwsbrieven. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@overwincoach.nl. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

http://overwincoach.nl/ onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

http://overwincoach.nl/ gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en http://overwincoach.nl/(bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
  • om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

http://overwincoach.nl/ selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan http://overwincoach.nl/ met inachtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De OverwinCoach gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons o.a. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van http://overwincoach.nl/ geen cookies ontvangt.

Contact

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy beleid van http://overwincoach.nl/ dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@overwincoach.nl